Rwanda Forums Burundi Burundi Today

1 voice
51 replies
 • Author
  Posts
 • #27606

  ingorane ntiri mubari mu ntwaro.ingorane n,abanyagihugu turiko tubaho nabi mu ngorane nyinshi no mu mabi menshi dukoregwa kubwa politik ya bamwe bamwe.
  icizere co ntibagitaye kk bo kubaho barabandanya twebwe bato bato tukahatikirira.
  IMANA IDUFASHE,

  #27607

  🔴 Semerera! no genocide in progress in Burundi
  🔴 Nta jenoside iriko irategurwa mu Burundi
  🔴 There’s no genocide en route in Burundi
  🔴 semerera mukibanza cagenewe comments ncuti zanje!

  #27609

  SYLVERENTAKARUTIMANA, a former journalist on the radio isanganiro, adviser to the truth and reconciliation commission (TRC) reveals the rpf journal of Rwanda ” Newtimes ” the motives of the burundi crisis: ” the authorities are selfish ( Love each other), they do not serve the general interest of the nation “.
  Sylvere Ntakarutimana praised to Paul Kagame he runs well Rwanda.
  Sylvere Ntakarutimana had been invited to a conference of African cvrs.
  A question arises: how is it that an institution like that cvr is eaten from the inside by the members who hate burundi and the authorities, who have put them in place? ?
  Can we expect an honest success of the cvr if one sees such excesses of some of its members???
  Of all the ways, insults against the burundian authorities must be severely punished.

  #27610

  Mugutorera inyishu y’ingorane canke y’ikibazo kanaka haba kwirengagiza bimwe bimwe” Mugihe Muburundi hari ukutumvikana muri POLITIQUE hari bamwe na bandi batabona kazoza ka Politique y’Uburundi Mugihe umwe wese abonako ahambaye. aho nimugihe Mu nama y’abakuru b’ibihugu vy’akarere ka EAC yimirije kuzobera i Dar- es-salam muri Tanzaniya kuwa 11 zukw’9 n’uko umuhuza mu biganiro bimaze imisi bihuza abarundi #B_ Mkapa mu rupapuro rw’inzira azorungikira abo bakuru b’ibihugu hategekanijwe ko hoba Leta y’Ubumwe ihurikiwemwo bose n’ukuvuga ubutegetsi bw’i bujumbura hamwe n’urunani CNARED,harimwo nabamwe Mubanyepolitique batandukanye tutibagiye n’imigwi yafashe ibigwanisho aho umuhuza ategekanya kubashikiriza ico ciyimviro cuko hoba Reta ihurikiyemwo bose,atari Reta Mfatakibanza nkuko abatavuga rumwe na Reta y’ibujumbura bamye bashaka. ariko Urunani CNARED rukaba rwamaze kugaya ico ciyumviro c’umuhuza mwitangazo rwasohoye.”Muti Umuti nuwuhe?” Fyonda kuri J’aime kuri Page IJISHO RYAWE HAFI YAWE unagire Partage.

  #27611

  CNARED ku butumwa yacisishije ku muhora wa facebook ivuga ko itazokwemera ko hashingwa Leta y-ubumwe-gouvernement d-union nationale.urwo runani ruvuga ko rwumvise amakuru ava mu bunyamabanga bw-umuhuza ko umuhuza agiye gushikiriza mu nama y-abakuru b-ibihugu vy-umuryango wa EAC inzira zingene Uburundi bwova mu ndyane za politike burimwo,hakaba harimwo ko hoshingwa Leta y-ubumwe.urunani CNARED ruvuga ko rwamye rusemerera ko ata yindi nzira ihari atari uko hashingwa Leta mfatakibaza itegura amatora,ivyo navyo bikazova mu biganiro bihurikiyemwo bose birimwo Leta ya Petero Nkurunziza n-abamushigikiye,urunani CNARED,amashirahamwe yiyamirije ikiringo ca 3 hamwe n-imigwi yafashe ibigwanisho.

  #27612

  umuririmvyi rurangiranwa mu Burundi KIDUMU ateruye urumuri rw-amahoro ari hagati y-umukuru w-igihugu Petero Nkurunziza n-umutambukanyi wiwe i Ngozi.

  “ISEZERANO RYUBURUNDI BUSHASHA nirya bantu bakeya batoranijwe kubwubuntu nayo abandibo bagume basangiye imitima yabo”

  Abaroma 11:4-7.

  Muhimpundu Lambert watsapp +256773704653.

  AMAHORO nimigisha bibe kubari mwisi mwese cane cane abafise inzara ninyota vyo kugororoka kuko aribo bazohazwa.

  Ariko kandi, amahoro n’imigisha bibe kubarundi nabarundikazi bashasha aribo bagiye kwinjira UBURUNDI BUSHASHA igihugu c’Amata n’Ubuki kitazotwagwa n’Imigambwe n’Amoko.

  Nuko nuko. Rero tuyage ncuti zanje cane cane mbwira mwebwe bake mwatoranijwe kubwubuntu.

  Iyo tuvuga isezerano RYUBURUNDI BUSHASHA, bibera benshi IKIGUSHA. Bamwe baragangabuka ukamenga bari bazi ko ari BASAMURAGWA kuburundi.

  Benshi baragwanya ubuvugishwa bwose butavugako aramaho nimigisha. Mbere murabo babigwanya huzuyemwo nabitwa abarongozi Bama shengero.

  Ariko impamvu babigwanya nuko bari bizigiye ko Imana itokubahuka guhagurutsa abandi nabo baraho bitwa abungere bakomeye batwara amashengero manini.

  Ariko rero, IMANA yacu numugabo koko. Yaravye mumitima yabo Bagabo isanga barirata cane. Ica yigira kucavu civyaha ihagurutsa abanyamahanga iba aribo icishamwo amabanga yose yibigiye kuba.

  Ivyo rero biba bigushije bamwe bigira AbIsirayeri bimbere. Ya Mana nayo irabareka baragwa gose kugira itere ishavu AbIsirayeri banangiye imitima. 11:4-15.

  Mugenzi utege ugutwi neza. Ndasubiyemwo ngo isezerano RYUBURUNDI BUSHASHA nirya bantu bakeya batoranijwe kubwubuntu. Abandi bo bigumiye banangiye imitima gusa bibwira ngo turabisirayeri kumbe baguye kera kubwo gufukamira Bayali bayigize imana yabo

  None mbe nkubaze, wewe urimwo mubatoranijwe kubwubuntu? Ubu jewe ndaryohewe cane kuko iyo Abo Bagabo bagereranywa na bIsirayeri batagwa ubu simba ndiko nkorera Imana. Rero ubugombe BW’IMANA nuko bwabishatse kandi ntawobibuza.

  Mbega wewe urimwo? Mbega wewe nturafukamira Bayali? Mbega wewe umutima wawe ntunangiriye? Ko waburiwe ngo wihane ico caha usigaranye, waracihanye?

  Wewe utafukamira Bayali, isezerano RYUBURUNDI BUSHASHA nigwawe. Eka nawe wamufukamiye ukaba warasuzuguye Bayali nivyiwe ukihana neza ugaturira ivyo yari yaraguhaye, ugasigarana nImana gusa ariyo ukorera mukuri no mumpwemu. Nawe isezerano RYUBURUNDI BUSHASHA nigwawe.

  Eka hari nikindi gitigiri cababihawe kubuntu abo naje ndimwo kuko narumunyavyaha nakuwe kucavu none narasezeraniwe kubona nukwinjira UBURUNDI BUSHASHA. Ariko nubwo biruko, jewe nawe nuwundi wabisezeraniwe kubuntu ntitwijajare kuko nkuko Mose kukanyuma atabonye Igihugu c’Amata n’Ubuki niko nawe nanje nitwijajara mumwanya muto usigaye isezerano RYUBURUNDI BUSHASHA riraducika.

  Rero wewe usoma reka guta icizere kubwivyaha vyinshi ukora nivyo wakoze. Nivyo washeshe amaraso menshi ariko niwihana uraja muri cagitigiri gito catoranijwe isezerano RYUBURUNDI BUSHASHA kubwubuntu. Nivyo abo mwasambanye ntiwobaharura nubu urabandanya ndetse hari naba guca intege ngo ntiwoba ukigirigwa Ubuntu ariko nabakwanka. Je ndakubwiye nkuwagutumweko ngo heba vyose hama ushigwe muri cagitigiri gito catoranijwe kubwubuntu. Kandi uko nukuri nkubwiye.

  Namwe mwagumye munangiye imitima ntakundi kuko nukugira ivyavuzwe bibasohoreko ariko icompa mukambara amagunira mukiyeza.

  Isezerano rirasohoye ariko ngo nirya bantu bakeya batoranijwe kubwubuntu. Mbere ngo huzuyemwo abanyamahanga benshi mubatoranijwe kuko mwebwe abimbere mwebwe abayuda mwinangiye imitima mwemera gufukamira Bayali mwibagira iyo yabakuye muri Egiputa.

  Bamwe rero mwama mwibazisha utuntu dupfuye hakwihana. Ngo mama UBURUNDI BUSHASHA buzoba ari Paradiso inyishu ni Eka. Ariko ngo kizoba ari igihugu catoranijwe gihabwa umugisha nka isirayeri ya kera itarandura.

  Reka mbabaze nanje. Isirayeri yakera yibitangaza vyinshi namahoro numugisha. Yari Paradiso? Nyishura.

  Abandi ngo muburundi BUSHASHA ntavyaha bizobamwo? Inyishu ni bizobamwo kuko harabobizoshika bakagira ubunebwe canke ubusubiranyuma

  Reka nanje mbabaze. Mbega iyo umuntu abatijwe ntaba icaremwe gisha? None ntasubira gucumura?

  Mureke kwitoza utunyoni ahubwo mwihane rutarabuzurirako. Nayo iyo mudutuka muba muriko mudukomeza. Nkaca gikere bata mumazi bibazango baragikomesheje.

  Bene data, isuzume kubwubwo butumwa. Ntubusuzugure kuko nubwawe.

  Iyandikishe ubunyene murico gitigiri ataruko urarimbuka.

  Ubu butumwa mubushikirijwe kandi na :

  Ministeri y’Ivugabutumwa yitwa “UBURUNDI BUSHASHA” Ivyabona vya KRISTO I YERUSAREMU, i Yudaya, i Samariya no kugeza kumera Z’ISI.

  Niyo kandi ”

  Ministere chretienne” UBURUNDI BUSHASHA “Les temoins du CHRIST a Jerusalem, a Jude, a Samaritin et au monde entier.

  Canke mugaca kuri Watsapp zikurikira +256773704653.

  Canke mukadutelefona kurizi numero zikurikira.

  Muhimpundu Lambert +25779487051, +25775487051, +256773704653, +250789922473.

  Canke mugaca kuri Email yacu ariyo “:

  Muhimpundula@gmail.com.

  #27614

  AKAMO GATEWE ABARUNDI BOSE N UGWEGO RUKURU G UMUGAMBWE FRONT POUR LA LIBERTE DU PEUPLE ( F.L.P )

  Barundi barundi kazi namwe rwaruka, nitugure urukundo.
  Kuruno munsi urihejuru kw igenekerezo rya 31/08/2016 ugwego rukuru rurongoye umugambwe FLP mugihugu cose bashaka kubatera akamo kerekeye ninyifato yokwitegurira ubutegetsi buzoba bugizwe n abantu barangwa n agatima kogukunda igihugu hamwe n abanyagihugu bose.

  Ugwego rukuru g umugambwe FLP rumaze kwihweza inyifato ningetso zabanyapolitike dusanzwe tumenyereye kubona, twahitsemo kumenyesha abarundi ibi bikwirikira :

  1) kumenya yuko atamunyapolitike numwe murabo batanguye politike kuva 1972, nabo muri 1993 gushika kubavuye muri Cndd Fdd hamwe na FNL bashobora kuzozanira amahoro uburundi bwacu.

  2) Abarundi ntitwizigire yuko umutegetsi uwariwe wese yavuye mugisirikare ashobora kuzanira amahoro uburundi bwacu, uko azoba ameze ukwariko kose avuye mu bwoko ubwaribo bose, vyitwa gusa kwari umusirikare ntamahoro azozanira abanyagihugu n uburundi. Ngira abadukuriye bariho mugihe c intwaro ya Colonel Michombero, Colonel Bagaza, Major Buyoya uko vyari bimeze. Ushizemwo niyi turimo imyaka irenge 10 irongowe na Commandant Nkurunziza Pierre.

  3) Nukumenya yuko uburundi bwacu bwarinjiranywe busanga bwaguye muminwe y abicanyi karuhariwe bakoresha ubwicanyi kuva bakiri mwishamba kugira abarundi babashigikire, muribuka yuko mugihe c’intambara umuntu uwariwe wese atashigikira abagwanyi yaca yicwa. Naho yoba yari uwomubwoko bwabo.
  Rero Commandant Nkurunziza Pierre hamwe na General Ndayishimiye Evariste ntihagire ikindi kintu mubazigako atari kubona abishwe bongerekana.

  4) Abarundi nuko mumenya yuko aba banyapolitike bose bahari, abari hagati mugihugu bashigikiye umuhari CNDD FDD n abari hanze y igihugu biyita yuko bagize opposition n umuhari CNDD FDD bose baramaze kuruha muri politike ntakindi kintu babona imbere yabo cobashikana kubutegetsi atari inzira y’ubwicanyi nkiyo ikoreshwa n’umuhari CNDD FDD n’ababashigikiye. Akarorero kahafi nuko mubona yuko na CNARED inyuma yumwaka wose uheze barindiriye gusubizwa muri reta bamenyereye kubamo imyaka yose ngo bavugira abanyagihugu, vyanse ko basubiramo batanguye gukoresha imvugo yogukokeza intambara. Nuko intambara itanguye CNARED n imirwi igwana izoba ishigikiye bazokwica abanyagihugu. Hama CNDD FDD hamwe n’ababashigikiye bice abanyagihugu kurundi ruhande.

  5) ugwego rukuru g umugambwe FLP rugomba gukebura abanyagihugu kumenya yuko abategura intambara bose batariko bazitegura ngo bakureho ubutegetsi bw abicanyi buhari unomunsi mugihugu cacu, ahubwo bayitegura kugira hapfe abantu benshi hama habe ibiganiro hagati y abicanyi bagizwe na CNDD FDD hamwe n abicanyi bazoba bagizwe nabiyita yuko aribo aba opposant ba CNDD FDD, bazoba bavuye muri CNARED canke muzindi mpande.

  Ugwego rukuru g umugambwe FLP ruvuga ruti : harageze yuko uburundi bwacu buronka abategetsi batari abasirikare, batavuye murabo bose twadondaguye ngaho hejuru. Uburundi bwacu bugiye gutwagwa nabategetsi bakiri imiyabaga, bafitse ivyiyumviro na politike nshasha bakagira nagatima kokubabazwa nukubona canke kumva umurundi yapfuye kunzira iyariyo yose.
  Abo bategetsi nabo ntahandi bazova atari yuko mwitegurira kubakira bavuye m umugambwe FLP.

  Mukurangiza ugwego rukuru g umugambwe FLP rurabamenyesheje yuko atawundi mugambwe canke abandi banyapolitike bahari dufatiye kuraba tumenyereye kubona, bashobora gusimbataza amahoro nokugarukana akazi kubarundi itsinzi batagira akazi, atari m umugambwe FLP. Rero nukumenya yuko FLP kwariwo umugambwe wonyene gushika uno munsi ufitse politike yogukiza uburundi n iterambere ry abanyagihugu, nokwamiriza kure uwo wese ashaka gusubiza igihugu cacu muntambara.
  Abo banyapolitike bose mubona imvugo zabo sizo ziri kumitima yabo, bagenda bavuga amahoro mugabo mumitima yabo bashigikira intambara nukuyitegura.

  Murakoze

  Nitugire urukundo kuri twese.

  Kubw ugwego rukuru rurongoye umugambwe FLP mugihugu cose.

  Ndayishimiye Atibu Gaspard
  Umukuru w umugambwe FLP.

  #27616

  “UBUTUMWA KUBAGORE BOSE NABAKOBWA BITWA ABAKRISTO”

  MUHIMPUNDU LAMBERT WATSAPP +256773704653.

  AMAHORO nimigisha bibe kubari mwisi mwese cane cane abafise inzara ninyota vyo kugororoka kuko aribo bazohazwa.

  Ariko kandi amahoro n’imigisha bibe kubarundi nabarundikazi bashasha aribo bagiye kwinjira UBURUNDI BUSHASHA igihugu c’Amata n’Ubuki kitazotwagwa n’Imigambwe n’Amoko.

  Ego murashaka gutabagwa, none kuki musuzugura Imana? Kandi mwirigwa munsengero?

  Ego mugomba ijuru kuki musuzugura nyeneryo?

  Muragomba kwinjira UBURUNDI BUSHASHA. None kuki musuzugura uwuje gutabara Abarundi?

  Ubutumwa bwihuse. Ngo gezaho gezaho gezaho. Ninde yababwiye kwambara nkabagabo? Mbega murabagabo? Mbega bibiriya ntibuza umugore wese numukobwa kwambara ipantalon nutu muni?

  GUSUBIRA MUVYAGEZWE 22 :5

  Mbega iyo mitsatsi mutsiba bibujijwe mukibwira Imana ibishimira murihenda.

  1TIMOTEYO 2:8-10.
  1Petero 3:3-4.

  Mwabagore, Nwabakobwa nimugezaho. Nimugezaho kuko uwukigira ivyo wese agiye kubona ibara kuko mwaburiwe kenshi murasuzugura.

  Rero kuko mwasuzuguye Imana nayo igiye kubereka ko atawuhwanye nayo.

  Bamwe bazofatwa kunguvu nabagwanyi bategwe sida, nibindi bihano mbere abandi bicwe bahejeje gusambanywa.

  Uwumva yumve uwanka yanke.

  Kubaho ubu gusa nayo UBURUNDI BUSHASHA bwo nturimwo canke uhitemwo ijuru NUBURUNDI BUSHASHA. Ivyo navyo nivyabumviye ijambo ryImana. Murakoze.

  Mutwariza amabere namatako hejuru hama ngo muraba KRISTO? Oya oya. Murabawamubi.

  Muri abakozi ba Anti-christo kuko niwe agwanya Kristo. Niwe agwanya bibiriya.

  Mureke kwirema agatima mugarukire IMANA bigishoboka.

  Ivyo murabikora igahora. Mugasubira igahora mukibaza ngo irabishimira? Iraje ibigaragaze.

  Ubu butumwa mubushikirijwe kandi na :

  Ministeri y’Ivugabutumwa yitwa “UBURUNDI BUSHASHA” Ivyabona vya KRISTO I YERUSAREMU i Yudaya ni ISAMARIYA no kugeza kumera Z’ISI.

  Niyo kandi :

  Ministere chretienne “UBURUNDI BUSHASHA” Les temoins du CHRIST, a Jerusalem, a Jude, a Samaritin et au monde entier.

  Canke mugaca kuri Watsapp +256773704653.

  Canke mukadutelefona kurizi numero zikurikira :

  +25779487051, +25775487051, +256773704653, +250789922473.

  Canke mugaca kuri Email yacu ariyo :

  Muhimpundula@gmail.com.

  #27618

  L’AMOUR NE DEVRAIT PAS BLESSES: parfois,la prèssion et la force sont utilisées pour attirer l attention sexuelle ou même pour avoir des rapports sexuels ne devraient jamais être forcés.2 une personne qui vs aimes réellement ne vs forcera jamais à faire quelque chose de mauvais.si quelqu’un vous quitte pour n avoir pas eu des rapports sexuels,laissez une telle personne s en aller;elle n est pas une vertable amie du tout.mr6 à vous tous.

  #27620

  Le ministre burundais de la Sécurité publique, Allain Guillaume Bunyoni, a indiqué jeudi au cours d’une séance des questions orales des députés que « le mandat des policiers burundais en mission de maintien de la paix en Centrafrique n’a pas été reconduit alors qu’ils ont effectué un travail apprécié par la population centrafricaine ».
  Ils ont été victimes d’un montage orchestré par certaines organisations internationales et ONGs centrafricaines. L’ancien représentant spécial du secrétaire général de l’ONU au Burundi qui occupe actuellement ce même poste en Centrafrique et chef de la MINUSCA, M. Parfait Onaga Anyanga est pointé du doigt, selon lui. Selon le ministre Bunyoni, « les listes de policiers envoyés en mission étaient minutieusement vérifiées par les Nations Unies pour y retirer des noms de policiers accusés de violations des droits de l’Homme, et quelques-uns parmi eux ont été même humiliés et renvoyés. Mais, cela n’a pas empêché que le mandat soit annulé. Le groupe de policiers déjà formés pour remplacer ceux qui ont atterri dernièrement à Bujumbura n’a pas été autorisé à poursuivre la relève ».
  Il a toutefois fait savoir que cette décision ne peut pas avoir des répercussions sur la discipline des policiers d’autant plus qu’ils ont bénéficié des séances de formation pour leur rappeler que leur mission première est de sécuriser les citoyens burundais. Il a par ailleurs informé les députés que les armes qu’ils utilisaient sont également en voie d’acheminement au pays. Les policiers burundais en mission dans d’autres pays notamment au Darfour et au Mali ne sont pas encore concernés. L’arrêt des formations de militaires et policiers éligibles dans des missions de maintien de la paix qui étaient dispensées par les experts des Nations Unies n’augure rien de bon. Le ministre Bunyoni a tranquillisé cependant les députés que le pays dispose d’une école professionnelle de standard international qui est chargée de cette tâche. Selon le président de l’Assemblée nationale, au cours de cette session, il s’agissait pour les ministres de la Défense nationale et de la Sécurité publique d’expliquer aux députés ce qui se passe dans les missions de maintien de la paix notamment « le mauvais traitement dont sont victimes les Burundais ». Si des voies diplomatiques n’aboutissent à rien, n’empêche que la chambre basse du parlement soutiendra le gouvernement pour le retrait de ses troupes.

  #27621

  Abanyagihugu bo mu KAMENGE twese hamwe tubwiye Abakeba bose iyo bava bakagera baguma batwipfuriza inabi yuko:

  TURIHO, TUZOKWAMAHO KANDI DUTEGEREZWA KUBAHO
  HADUGA, HAMANUKA HANYERERA #TUZOBASONGAKO kuko mu KAMENGE ni SONGA MBELE gusa ivurwayo yonyene.
  KAMENGE hatuludi_nyuma_kamwe.
  VIVE_BURUNDI_BWACU
  VIVE_KAMENGE
  VIVE_HEHA
  VIVE_KAVUMU
  VIVE_GIKIZI
  VIVE_SONGA
  VIVE_TEZA
  VIVE_TWINYONI
  VIVE_GITURO
  VIVE_MIRANGO_1&2

  Nawe nimba Abanyakamenge ubashigikiye ku mugambi bafashe kanda “J’aime” na “comments” yo kubashigikira

  INKONA NTIYARUZWA KIRAZIRA

  #27622

  VOICI COMMENT MARGUERITTE BARANKITSE , PACIFIQUE ET LEUR EQUIPE SEPARENT LES JEUNES BURUNDAIS
  1 IL Y A UN GROUPE DROGUE’, ILS LES DONNENT DES ARMES POUR ALLER TUER LE PEUPLE BUTUNDAIS ET ATTAQUENT LES CAMPS DES FORCES DE L’ORDRE .
  IL Y A MEME BEAUCOUP DE JEUNES QU ILS ONT ABANDONE’S CAR ILS SONT DEVENUS FOU APRES LES AVOIR DROGUE’S. LEURS SERVEAUX N ONT PAS SUPPORTE’ CES POISONS.

  2 IL Y A UN AUTRE GROUPE PRIVILEGE’, DESTINE’ À LES ENVOYER EN EUROPE , JE NE SAIS PAS CE QU ILS VONT FAIRE

  .IL N Y A AUCUNE DIFFERENCE ENTRE QUE MARGUERRITE A FAIT EN 1993 LORSQU ELLE A SEPARE’ LES ENFANTS HUTU DES TUTSI.ENCORE LES ENFANTS QU ELLE DISAIT ADOPTER. APRES LES AVOIR SEPARE’S, ELLE LES A LIVRE’S TOUS AUX SOLDATS DE L ANCIEN ARME’S ET TOUS CES 72 HUTU ONT ETE MASSACRE’S,ALORS QUE CES ENFANTS TUTSI SONT RESTE’S .(C EST ELLE MEME QUI L A DEVOILE’ SANS LE SAVOIR)
  ELLE CONTINUE SON CRIME

  ALORS, N EST IL PAS UN CRIME CONTRE L HUMANITE’ QUI CONTINUE QUE LES OCCIDENTAUX IGNORENT.
  REGARDEZ , COMPAREZ ET FAITES UNE ANALYSE.

  MAGGY, TU NE T ES PAS CRE’E, DIEU VOIT TOUT. ARRETE CE RACISME.CE CRIME CONTRE L HUMANITE’, AIDE LES ENFANTS FOUS QUE TU AS ABANDONE’S.ILS SONT NE’S COMME LES AUTRES.
  LAISSE LES ENFANTS GRANDIR MAIN DANS LA MAIN. TU AS TERMINE’ TON PASSAGE.
  HINDUKA.

  #27623

  NTAKABURA IMVO,UGUSHARIKANA KU BAHOZE CANKE BAKIRI MU RUNANI CNARED,KWADINDIJE URUGAMBA!
  Ivuka ryarwo,ryabaye ivuka rishasha ry’icizere mu mitima y’abarundi,bariko barabura ababo n’abariko baramoterwa n’ukwakwa ubuzima,eka n’abariko bapfana untunduguru n’udusambi baja kwaka indaro i bubanyi,n’ubu bakiriko,bose bavugira rimwe bati:”URAKAZA #CNARED_GIRITEKA ,UDUSUBIZE ITEKA MU BWACU,BWATWIBARUTSE,DUKIRE UGUHUNDAGARA,GUHIRWA N’UGUHAMBWA IKIVUNGA!”

  Uwo mwizero wamaze umwanya urume rumara,kuko hatanguye gufumba akotsi ku kirimba ca CNARED,vyerekana ko zariko zirasha,#Nkurunziza nawe yongeza ubukerebutsi mu kwirenza n’abari bibwira ko bacitse kw’icumu,amaze kubona ko batagira kiraba na gitabara!

  Uwo mwotsi wo muri CNARED wasiguwe kwinshi,umwe wese agatunga agatoke uwundi,ko ariwe kibiriti,nkomoko y’umuriro wahavuye waka mu nyuma,kugeza aho habaye isambuka(kwiyonjorora kwa bamwe bamwe),gushika ubu atawuzi ko yohita umusaka(inzu yatawe na banyeneyo),canke ikigega(inzu itarahera iyubakwa,irindiriye kuzokwinjirwa iheze),ariko icizere abarundi bari bayihundagaje,kikaba caheze kiyonga,ubu bari muri MANA MPA!

  Wa wundi ati:”NTAKABURA IMVO!”
  Inyenda muvano ya ndyogo y’uguhungabana kw’urunani CNARED,yabaye integuro bamwe biha ntibayihurizeko n’abandi!

  Nk’uko twabiyagiwe n’inararibonye mu bigeze gushingwa amabanga akomeye muri kino gihugu c#Uburundi,atashimye ko tumuvuga izina,ariko afise amabanga akomeye muri CNARED,
  Yatumenyesheje ko hari imirwi 2,itabona kumwe ibintu:

  1°Uwa mbere,wari umurwi wipfuza ko mu maguru masha,hagiheza gushingwa CNARED,hari guca hashingwa reta #MFATAKIBANZA,ikorera mu buhungiro,ikubakwa hisunzwe uko urwo runani rwari rwubatse,maze bagaca bakoresha uburyo(budget) amakungu yarahejeje kwima reta ya Nkurunziza,maze hakaba uguhangana kwa reta zibiri,kuko hari icizere ko iyidakurikije amategeko(Iya Nkurunziza) iri mu gihugu,yari guheba ikaremerwa,ikisambura,maze ino yo mu buhungiro ikabutaha(Uburundi),
  Ariho bamwe bamaze kwumva ico ciyumviro batanguye kumera amababa n’amoya,bipfuza kuja mu bibanza vy’imbere,kugira ayo magaburanyama,azobahereko,bihava bivamwo n’ugukumirana,habanje gukurana mu mabanga n’ibiringo vya bamwe bidaheze,
  Haba hatanguye kugaragara ba #NIJIMBERE ,bipfuza inzira za hafi,bafise indoto yo gutsinda urugamba batarwanye,bishoboka ko bari n’abanyabwoba,

  2°Umurwi wa kabiri,warugizwe n’abaterekwa ayo MAGABURANYAMA,kuko muribo,hari abafise amaso n’amatwi mu ruhande rwa Nkurunziza,bari bafise amakuru ko ahubwo batamurwanyije bimwe bikomeye ashobora kwiha inkumbi amaze kurahirira ikiringo ca 3,arivyo vyabaye,bikiriko n’uwu musi!
  Bano babona kure,baratanze impamvu badashobora kwemera reta mfatakibanza yo mu buhungiro,kuko barabona neza ko niyo yaramuka ishinzwe,abahawe ibibanza (umukuru w’igihugu,ivyegera,abashikirangannji,abashingamateka n’abakenguzamateka)ata n’umwe yari gusubira kwibuka abarundi bagorewe ay’ikivumvu mu Burundi no mu buhungiro, bamaze gukoza imishahara mu minwe,kuko bari babonye imforo ya bamwe n’abandi,

  Ahubwo bobo bakaba bipfuza ko ubwo buryo bwari kuja gufasha mw’itunganywa ry’urugamba,urugamba rwo kubohora igihugu,maze ayo magaburanyama akaba abarundi bose bavuye mu gahinga,nikwaba ari ukunyinyurana bibere muhira,igihugu ari nyabagendwa!
  Uwu murwi ukaba wasaba ko uburyo bwo saguka,bwari kuja gusahiriza ku buriko bukoreshwa n’amashirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi n’imbabare,kuko uno murwi wari uzi neza ko ivyo bizoshika,mu gihe urugamba rwari kuba ruri mu nteguro!

  Ivuka ry’umuhari FOREBU,wiyemeje kwomora Nkurunziza n’amasiha bacuditse mu kuzingamika igihugu,n’ukunywa amaraso abarundi,ryabaye nk’icumu mu rubavu rw’abiyitirira kuba SAMURARWA ba CNARED,aho baciye babona ko indoto yabo yo kuja mu nzego za reta yo mu buhungiro inigiwe mu meshi!

  Abiyonjoroye kubwo itunganywa ribi ry’urunani CNARED,batangura kwongereza inguvu,ubuhinga n’ubushobozi bwabo mu nzira y’urugamba rwo kwomora Nkurunziza n”akarwi kiwe ,bafata inzira yo gutanguza umuhari FOREBU ,

  Aha twovuga uwugururiye abandi,umuryango wo gusokora muri CNARED,umukuru w’umugalbwe CNDD_FDD yiyemeje kwubahiriza amategeko,akaba n’inararibonye mu vy’urugamba HUSSEIN_RADJABU,we n’abo barikumwe bashikanye ku butegetsi umugambwe CNDD FDD n’ubwo waciye warikwamwo n’ibimwenyi,ariko abenshi mu bamuzi ku rugamba ,bakavuga ko iyo yihaye intumbero ku rugamba ashirwa ayigezeko,kwaba ari uguca mu kirere canke mu kuzimu!

  Akaba (HUSSEIN RADJABU)yafashe n’iya mbere mu banyepiritike,mu kwemanga imbere y’abarundi n’amakungu ko afatanye ibiganza vyompi n’ABARUNDI bo mu bwoko bwose,Imisore n’Inkumi ,Abaporisi n’Abasirikare eka n’abasubijwe mu buzima busanzwe (abademobirize ) bagize umuhari FOREBU,ahava ahamagarira n’abandi gutinyuka ,bakiyerekana mu nzira y’urugamba!

  Bamwe mu bagize urunani CNARED ngo bavyumve,baca bihereza ibisaka n’amashamba,basigura ububi bwa HUSSEIN RADJABU,kugira bamucafuze bagamije ugucafuza umuhari FOREBU,kugira barabe ko ya ndoto yabo ya ya reta yo mu buhungiro yoteba iba ukuri,ariko bikaba vyarabataye kuwa mazi,ahubwo batangura n’uguhinyuka!

  Ntibagarukiye aho,bamaze kubona ko urugamba arirwo abarundi batanguye guhurumbira,ari nayo nzira yonyene isigaye izotahukana Abarundi batujijwe ,bagakurwa mu zabo, bitije izina rya FOREBU,batangura n’ukurondera uwo bayegekako, yokwizerwa n’abarundi,bahitamwo #GNL_NIYOMBARE_GODEFROID, n’ubwo atabibemereye,bapfa kwitwaza izina ryiwe,baja gusahura uburyo(amafaranga) abarundi,cane cane abari hanze,bagashira ku w’inyuma,kugira ejo bize bitukwe FOREBU,maze RADJABU n’abo barikumwe ku rugamba,imigambi yo gutabara abarundi ibapfane,babe bamwihoye kuba yarabatanye imigambi yabo muri CNARED!

  Abo barongoye CNARED bakabigira nkana,kandi ababanye,bakanagendana na Nkurunziza,bakaba bazi n’ivyo ategura kuko bamukurikiranira hafi,bari bababuriye ko naho hoca imyaka 1000,Nkurunziza atazigera yitaba ibiganiro,ko ururimi yumva ari narwo ariko arakoresha ,ari UMUHETO,ariko abo bagize CNARED bagwa bagaramye ko bataja ku rugamba,bamwe ngo aho bakarwaniye ni kera bararushe,abandi ngo nta magara yo gushora ku risongoye,abandi ngo harwana abafise ivyo bapfa,na bamwe mu bari barutanguje, baruharurira imisi rwahavuye rubananira, barucira hagati,
  Nayo bamwe mu rwaruka rwari rwabakurikiye akaba aribo baguye mu mporero, banyene kubaha imbere bibereye mu bihugu vya Buraya !

  Izo mvugo zose,zikaba zerekana neza ko
  NI BUTABA ARI UBUGABA BWO GUSHAKA AMARONKO BATARUHIYE,NI UBWOBA BWO KUJA KURWANIRA IGIHUGU,HAGAMIJWE KUGISUBIZA UMUTAMANA KIBANJE GUKURWA MU MINWE Y’IBIMWENYI,

  ARIKO UKO BIRI KWOSE ,IVYO NIVYO BIDINDIJE URUGAMBA,BIGASHOBOKA KO UKO BAMWE BARUZIBUKIRA,VYONGERA AMAHIRWE NKURUNZIZA YO KUMARA IKIRINGO CIWE CA 3,AGASHOBORA N’UKWIYONGERA N’IKINDI,
  BAGATINYI NA BABWOBA BAKIRIKO BARATURATURA MU GAHINGA,
  EJO AMAKUNGU AGAHAVA AKABARAMBIRWA,
  AKABAHINDAGIEA BATAHA,
  MU GIHE BANSE GUFATA INZIRA IRASHE Y’URUGAMBA!

  IKIBARIRWA NI ICUMVA,ICEREKWA NI IKIBONA!

  Ukaba ushimishwa n’amakuru tugushikiriza,fyonda kuri j_aime na #Partager,uyasabikanye n’abandi!

  #27624

  LE COUPLE PRESIDENTIEL SE JOINT À LA DIPLOMATIE ET LE PEUPLE BURUNDAIS POUR LE NATIONAL PRAYER BREAKFEAST.

  #28407

  MBEGA BAZOSHOBORA KURIMA ❓
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ✔ ✔ ✔ Amakuru dukesha umuvugizi w’ igisirikare c’ Uburundi –FDN-, atumenyesha ko abasirikare bangana na 78 bashizwe muri pansiyo ( Retraite).

  ⭕ Abakeba: (CNARED NA SINDUMUJA) naho biha akaruru, Gaspard Baratuza atumenyesha ko « Lt-Gl Germain Niyoyankana (Photo aho musi) yashizwe muri pansiyo hisunzwe amategeko »

  ➡ Biraryoshe kuko bari bakuze ! Kuva kuri bikomagu cagihe… ?

Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 52 total)
Topic tags

You must be logged in to reply to this topic.